Prince of Peace

Jezus: de Vrede

Bijbelse profetieën

In de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament), betekent het woord "shalom": vrede, heelheid, gezondheid, welzijn, veiligheid gezondheid, welvaart, volmaaktheid, volheid, rust en harmonie. In het Oude Testament zijn de volgende profetieën over de Vredevorst:  "Ik zal horen wat God de Heer zal spreken, want Hij zal van vrede spreken tot Zijn volk en tot Zijn heiligen; maar laat ze niet terug naar dwaasheid zetten "(Psalm 85:8).  "Genade en waarheid hebben elkaar ontmoet; gerechtigheid en vrede hebben gekust "(Psalm 85:10).  "Grote vrede liefhebbers Uw wet, en niets zorgt ervoor dat ze struikelen" (Psalm 119:165).  "Want een Kind is ons geboren, tot een Zoon is ons gegeven, en de overheid zal op zijn schouder en zijn naam zal Prachtig worden genoemd Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:6).  "Je zal hem vertrouwen allerlei vrede bewaren, wiens geest is gebleven op u, omdat hij vertrouwt u in de Heer altijd, in Yah, de Heer, is eeuwige kracht." (Jesaja 26:3-4).  "Het werk der gerechtigheid zal vrede, en het effect van de gerechtigheid, rust en zekerheid voor eeuwig Mijn mensen zullen wonen in een rustige wonen, in veilige woningen, en in stille geruste plaatsen." (Jesaja 32: 17-18).  " Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je gerechtigheid als de golven van de zee. "(Jesaja 48:17-18).  "Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een toekomst en een hoop te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en gaan en bidden tot Mij, en Ik zal luisteren . aan u en u zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij met alles wat je hart "(Jeremia 29: 11-13).

Vervulde profetieën door Jezus Christus

Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en het woord "eirene" betekent eenheid, vrede tussen individuen, harmonie, beveiliging, veiligheid en welvaart. Vrede en harmonie maken en houden alles veilig en welvarend. In het Nieuwe Testament zijn de volgende vervullingen dat Jezus Christus de Vredevorst is:  "En plotseling was er bij de engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggen: 'Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, mensen een welbehagen" (Lucas 2: 13-14).  Gods goodwill in het verzenden van Jezus Christus, bracht vrede in onze lagere wereld. Vrede is voor alles wat goed die stroomt naar ons van Jezus Christus.  . "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die niet geven aan u laat uw hart worden verontrust, laat het ook niet bang zijn." (Johannes 14:27).  Vrede wordt gezet voor al het goede, en Jezus Christus wil al de beloofde goed en gemoedsrust. Jezus Christus noemt zijn vrede, want Jezus Christus zelf is de vrede van de mensheid. De vrede van Jezus Christus sterk verschilt van die van de wereld, zoals blijkt uit zijn heilige effecten.  "Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt In de wereld zult u verdrukking hebben,. Maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen" (Johannes 16:33).  Vrede in Jezus Christus is de enige ware vrede, in hem alleen gelovigen hebben. Door Jezus Christus hebben we vrede met God. We worden aangemoedigd omdat Jezus Christus de wereld voor ons heeft overwonnen.  . "Vrede zij met u Dan waren de discipelen blij toen zij de Heer zagen" (Johannes 20: 19-20).  "We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus" (Romeinen 5: 1).  Omdat God is perfect, hij is ook rechtvaardig. Daarom kan God niet in vrede met iemand die enige zonde heeft begaan. Verantwoording neemt de schuld, en zo maakt plaats voor de vrede. Dit is door Jezus Christus, de Heer en Verlosser. Jezus Christus is de grote vrede-maker, de bemiddelaar tussen God en mens.  "Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding afgebroken" (Efeziërs 2:14).  "Want Hij is onze vrede" betekent dat Jezus Christus vrede gemaakt heeft. Het is ons te vertellen hoe Jezus Christus maakt vrede. Jezus Christus is de vrede van de mensheid, want hij is de oorsprong van de vrede. Jezus Christus kwam, gemaakt en predikte vrede.  "En Hij kwam het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waren en aan degenen die in de buurt waren. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader "(Efeziërs 2:17-18).  "En Hij kwam en predikte vrede aan u" betekent dat Jezus Christus verkondigd heb. Jezus Christus beloofde de Heilige Geest aan alle gelovigen in hem. De prediking over vrede is door de Heilige Geest.  "Ik heb daarom de gevangene van de Heer, smeek u om te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde, streven naar de eenheid van de Geest in te houden de band van de vrede "(Efeziërs 4: 1-3).  "Geest in de band van de vrede" een vredelievende geest, behoud van de vrede, op zoek naar dingen en om te zorgen voor vrede. Daarom moeten we de morele verbetering en spirituele begeleiding.  "Wees over niets bezorgd, maar in alles door bidden en smeken, met dankzegging, laat uw begeerten bekend worden bij God, en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6-7).  "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen de zodanigen is de wet niet "(Galaten 5: 22-23).  Jezus Christus vervulde als Vredevorst persoonlijke verlossing door zijn offer aan het kruis voor de zonden van de mensheid. Dus, Jezus Christus biedt eeuwige vrede voor ons. Iedere nieuwe geboren gelovige heeft de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft goedheid, vreugde en vrede.  "Nu kan de God des vredes Zelf heilige u geheel en kan geheel uw geest, ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heere Jezus Christus" (1 Tessalonicenzen 5:23).

Conclusie

Jezus Christus is de Vredevorst. Vrede en harmonie kan je ontvangen door het starten van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.